Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11-05-2018.

Chilax, gevestigd aan Jacob Cremerstraat 61, 6821 DC ARNHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Judith Huinink is de Functionaris Gegevensbescherming van Chilax en is te bereiken via info@chilax.nl of  06 - 22 40 58 81.

Persoonsgegevens

Chilax verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Chilax verzamelt de volgende persoonsgegevens; naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres van de cliënt. Indien het van belang is voor de behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens  vast, zoals ras, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden.

Bij minderjarige cliënten ook de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres van beide ouders.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chilax.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met de persoonsgegevens.

Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft.) Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 aar ingaat, vanaf het 18e levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Chilax verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Chilax gebruikt de persoonlijke gegevens om te gebruiken bij het afhandelen van jouw betaling, het verzenden van een nieuwsbrief die maximaal 2 keer per maand verzonden wordt. Ik informeer je over wijzigingen in de dienstverlening en producten. Chilax analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Ook verwerken we de persoonsgegevens als we daar een wettelijke verplichting toe hebben voor de belastingaangifte.

Cliënt informatie verkrijgen

Chilax informeert de cliënten schriftelijk over de dossierplicht tijdens de intake. Deze informatie ligt vast in de algemene voorwaarden en privacy verklaring op de website van chilax en gezichtsverjonging.

Ik vraag bezoekers van mijn website om hun naam, e-mail adres in te vullen. Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Chilax of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en zo onze diensten te verbeteren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wie werken met dossiers

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Ik bespreek weleens met collega’s, of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Ik maak eenvoudige handgeschreven notities op papier bij de behandeling. Mijn notities worden bewaard in een afgesloten kast op het kantoor, in de praktijk. Deze notities worden zo lang bewaard als de wet dat van mij eist (op dit moment is dat 15 jaar). Na deze termijn worden ze vernietigd.

Jouw contactgegevens worden niet aan derden verstrekt. Digitaal opgeslagen contactgegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk door Chilax met een wachtwoord. Externe back-ups zijn versleuteld en beveiligd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chilax verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chilax blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten zijn de hosting van de website, de accountant, de software aanbieder van de digitale nieuwsbrief,  de aanbieder van de webwinkel, de leveranciers van mijn mailprogramma en de boekhouder.

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

Vindplaats

Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website chilax.nl en gezichtsverjonging.nl